பொறுமையும் சகிப்புத் தன்மையும்- சிங்கள மொழியில்

Artist: As-Sheikh T.M. Ramzeen (Mahir)

  • Description: வானொலி நிகழ்ச்சி 2015-6-4
  • Duration: 11:48
blog comments powered by Disqus
You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)