வெள்ளிக்கிழமை குத்பா பிரசங்கத்தை வெற்றிகரமாக நடாத்தல் எவ்வாறு?

" />

Artist: Usthaz M.A.M. Mansoor
  • Description: கதீப்மார்களுக்கு இடம்பெற்ற ஒரு நாள் செயலமர்வில் நடைபெற்ற உரை
  • Duration: 01:29:29
blog comments powered by Disqus
You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)