இஸ்லாமிய வீடு

வாமி நிறுவனம்  ”இஸ்லாமிய மற்றும் உளவியல் குடும்ப வாழ்வு” என்ற தலைப்பில் திஹாரியில் நடாத்தி வருகின்ற பெண்களுக்கான மூன்று மாத கற்கைநெறியில் எடுக்கப்பட்ட ஓடியோ இவை.

12. வீட்டின் அமைப்பு, வரவு செலவு திட்டம்

Artist: As-Sheikh A.M. Akram
 • Description: இஸ்லாமிய மற்றும் உளவியல் குடும்ப வாழ்வு 04-07-2012
 • Duration: 01:40:59

11. வீண் விரயம்

Artist: As-Sheikh A.M. Akram
 • Description: இஸ்லாமிய மற்றும் உளவியல் குடும்ப வாழ்வு 04-07-2012
 • Duration: 01:07:35

10. தவிர்க்க வேண்டிய விடயங்கள்

Artist: As-Sheikh A.M. Akram
 • Description: இஸ்லாமிய மற்றும் உளவியல் குடும்ப வாழ்வு 27-06-2012
 • Duration: 01:08:42

09. மனைவியின் கடமைகள்-2

Artist: As-Sheikh Akram Abdus Samad
 • Description: இஸ்லாமிய மற்றும் உளவியல் குடும்ப வாழ்வு 20-06-2012
 • Duration: 01:40:22

08. மனைவியின் கடமைகள்-1

Artist: As-Sheikh Akram Abdus Samad

 • Description: இஸ்லாமிய மற்றும் உளவியல் குடும்ப வாழ்வு 13-06-2012
 • Duration: 01:25:14

07. வீட்டுச் சூழலில் உறவுகளை வளர்த்தல்

Artist: As-Sheikh A.M. Akram

 • Description: இஸ்லாமிய மற்றும் உளவியல் குடும்ப வாழ்வு 6-06-2012
 • Duration: 01:18:03

06. இஸ்லாமிய வீட்டின் அறிவுச் சூழல்

Artist: As-Sheikh A.M. Akram
 • Description: இஸ்லாமிய மற்றும் உளவியல் குடும்ப வாழ்வு 30-05-2012
 • Duration: 01:15:05

05. வீட்டில் இபாதத் -பகுதி 2

Artist: As-Sheikh A.M. Akram
 • Description: இஸ்லாமிய மற்றும் உளவியல் குடும்ப வாழ்வு 23-05-2012
 • Duration: 01:17:38

04. உணவு பழக்கவழக்கங்கள்

Artist: Dr. Mursaleen
 • Description: இஸ்லாமிய மற்றும் உளவியல் குடும்ப வாழ்வு 16-05-2012
 • Duration: 01:32:06

03. வீட்டில் இபாதத் - பகுதி 1

Artist: As-Sheikh A.M. Akram
 • Description: இஸ்லாமிய மற்றும் உளவியல் குடும்ப வாழ்வு 09-05-2012
 • Duration: 01:11:17

02. சுத்தம், நேர்த்தி, அமைதி

Artist: As-Sheikh A.M. Akram
 • Description: இஸ்லாமிய மற்றும் உளவியல் குடும்ப வாழ்வு 02-05-2012
 • Duration: 01:12:58

01. இஸ்லாமிய வீடு ஓர் அறிமுகம்

Artist: As-Sheikh A.M. Akram
 • Description: இஸ்லாமிய மற்றும் உளவியல் குடும்ப வாழ்வு 25-04-2012
 • Duration: 54:59
blog comments powered by Disqus
You are here:
World Assembly of Muslim Youth (WAMY- Sri Lanka)